logo

portfolio

Lexia

This logo was created for a client who helps children who have dyslexia improve through various educational methods.

Lexia logo art